381, Bld De Smet de Nayer 1090 Jette,
BE59 7555 8314 1926

(0032) 02 478 12 87
info@tennisjette.be

TENNISCHALET
REGLEMENT VAN DE TENNISTERREINEN VAN HET JEUGDPARK
De tennisterreinen worden ter beschikking gesteld van het publiek overeenkomstig de formules en de geldelijke voorwaarden vastgesteld door de gemeenteraad en bijgevoegd aan dit reglement.
VERHUURFORMULES
UURVERHURING
De spelers die de tennisvelden per uur wensen te huren, moeten de huurprijs betalen op het ogenblik van het afhuren, en dit moet ter plaatse gedaan worden maximum 7 dagen van tevoren (van datum tot datum, bijvoorbeeld : op zaterdag voor de volgende zaterdag).
De huursom is niet terugbetaalbaar indien de spelers het tennisveld niet bezetten op de aangevraagde dag en uur, welke de reden hiervoor ook mag zijn.
KARTE GELDIG TOT HET  EINDE HET SEIZOEN
Karte van 5 u, 10 u  :
Om zo’n abonnement (dat slechts geldig is voor het lopend seizoen ) te bekomen, zal de speler het vastgesteld bedrag moeten betalen ter plaatse of via overschrijving. De niet-bezette uren van het abonnement van 5u en 10u zijn verloren op het einde van het seizoen.
Reservatie van de terreinen :
De spelers kunnen zowel ter plaatse reserveren als op onze website www.tennisjette.be.
Het afhuren kan gedaan worden maximum 7 dagen van tevoren (van datum tot datum, bijvoorbeeld : op zaterdag voor de volgende zaterdag).
De beheerder beheert de reservaties van de abonnementen.
VERLIES VAN HET BEZETTINGSRECHT
Elke persoon die een terrein gereserveerd heeft en die zich niet heeft aangeboden binnen het ¼ u volgend op het gereserveerde uur verliest automatisch de mogelijkheid te spelen.
Na verloop van dit ¼ u behoudt de beheerder zich het recht het terrein opnieuw te verhuren.
TOEGANG TOT DE TERREINEN EN RESPECT TUSSEN DE GEBRUIKERS
1. De spelers worden verzocht om de terreinen niet te betreden vóór het begin van hun bezettingsuur en ze te verlaten onmiddellijk na hun bezetting.
2. 5 minuten vóór het einde van hun bezetting moeten de spelers de terreinen in gemalen baksteen gladslepen met het sleepnet.
3. Alleen de beheerder is bevoegd te zeggen of de tennisterreinen bespeelbaar zijn. Wanneer de terreinen onbespeelbaar zijn, zal in de mate van het mogelijke het toegekende uur overgedragen worden naar een andere dag en uur, geschikt zowel voor de beheerder als voor de belanghebbende.
MOGELIJKHEDEN TOT OVERDRAGEN VAN DE BEZETTINGSUREN
TIJDENS HET LOPEND SEIZOEN
De overdracht van bezettingsuren is enkel mogelijk wanneer de terreinen reeds onbespeelbaar zijn vanaf het eerste half uur van het gereserveerde bezettingsuur.
Het eerste half uur gepasseerd, zal er niet worden overgegaan tot de overdracht van de bezetting.
In geval van onbespeelbaarheid van de terreinen, zullen de spelers hun bezettingsuur kunnen overdragen ter plaatse of op het nr. 02.478.12.87 van 13u tot 19u.
Alleen de beheerder is bevoegd de desbetreffende bezettingsuren over te dragen.
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De tennisvelden mogen door maximum 4 spelers bezet worden, uitgezonderd in het kader van de sportanimaties georganiseerd door het Gemeentebestuur.
In elk geval zal de houder van een abonnement of de persoon die geopteerd heeft voor een uurverhuring, aanwezig moeten zijn op het terrein als speler.
2. De spelers moeten een volledige tenniskledij dragen evenals speciale "tennis"-schoenen.
3. De terreinen zijn uitsluitend toegankelijk voor de spelers.
De beheerder kan de toegang tot de terreinen verbieden aan alle personen die de beoefening van het tennisspel verstoren.
4. Het is verboden om op de tennisterreinen en in de kleedkamers zowel dieren, fietsen of voorwerpen die niet onontbeerlijk zijn voor de beoefening van tennis, onder te brengen of te plaatsen.
5. Geen enkel voertuig mag geparkeerd worden in het park. Een parking werd hiervoor speciaal voorzien.
6. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor de schade of beschadigingen die zij zouden aanrichten aan de terreinen en installaties die eigendom zijn van de gemeente.
7. Het Gemeentebestuur en de beheerder wijzen elke aansprakelijkheid af in geval van diefstal, ongeval, brand of schade van welke aard ook opgelopen door personen die van de gemeentelijke tennisinstallaties gebruik maken.
8. De kleedkamers worden gesloten ten laatste 30 minuten na het beëindigen van de laatste bezetting. Zij kunnen slechts gebruikt worden door de spelers.
9. De spelers dienen zich te schikken naar alle uitgevaardigde maatregelen.
Zij zullen nauwgezet de richtlijnen moeten opvolgen die hun gegeven worden door het daartoe bevoegd personeel.
Elk misbruik kan bestraft worden door een tijdelijk of definitief toegangsverbod tot de tennisinstallaties.
10. Elk jaar zal het College van Burgemeester en Schepenen, in overleg met de hebeerder, de openings- en sluitingsdatum van het tennisseizoen vaststellen.
11. De gevallen niet voorzien bij onderhavig reglement zullen door het college van Burgemeester en Schepenen beslecht worden.